[Read] ➲ Vrata sumraka ➮ Mladen Jakovljević – Pimply.info

Vrata sumraka Za mene krajnje neobicno Do sada sam domacu fantastiku vezivala za Srbiju kroz alternativnu istoriju ili u alternativnoj buducnosti Mladen je dokazao da domaci pisac moze i ume da izmasta neverovatan fantasticni svet, koji te toliko uvuce u sebe, da ti je prosto zao da odlozis knjigu i vratis se u stvarnost Nadam se da ce ovo divno delo dobiti svoj nastavak. Skoro godinu i po dana mi je knjiga stajala na polici i ekala mirno svoj red Ne znam zbog ega toliko dugo Onda sam je prekju e spontano otvorio i krenula je da me usisava u svoj svet Prvo kvalifikovan doma i pisac diplomirao engleski jezik, a zatim i magistrirao i doktorirao , to je, prakti no, retkost na savremenoj doma oj knji evnoj sceni Drugo KONA NO da nije u pitanju prokleta, pre vakana epska fantastika, nego high fantasy Tre e ODLI NO je to nema elemenata mu ene i slob Skoro godinu i po dana mi je knjiga stajala na polici i ekala mirno svoj red Ne znam zbog ega toliko dugo Onda sam je prekju e spontano otvorio i krenula je da me usisava u svoj svet Prvo kvalifikovan doma i pisac diplomirao engleski jezik, a zatim i magistrirao i doktorirao , to je, prakti no, retkost na savremenoj doma oj knji evnoj sceni Drugo KONA NO da nije u pitanju prokleta, pre vakana epska fantastika, nego high fantasy Tre e ODLI NO je to nema elemenata mu ene i slobodnointerpretirane slovenske mitologije Dakle, kompletno autorsko delo Motivacija je, koliko sam mogao da proku im, u veeeelikoj meri potekla od dela Tolkina kosmogonija i mitolo ki izgra en svet , elaznija, Fajsta te Ursule Le Guin Me utim, iako sam o ekivao da e se u pretpri i o kosmogoniji i deontologiji baviti i onomasti nim elementima, to je Tolkinov za titni znak i obele je Silmariliona, Mladen je to ve to izbegao, i okrenuo pri u na svoje koture Ta no dozirano, svega onoliko koliko treba, bez preterivanja, filozofiranja i nasilnog poku aja da na prvu loptu ispuca sve iz svog spisateljskog ume a Zbog toga je i stil ujedna en, nema oscilacija u kvalitetu pripovedanja da su neki delovi kao sastav osnovca, a onda drugi nasilno prilepljeni, pokradeni od nekog drugog pisca, obi no klasi ne knji evnosti , kao to je slu aj kod ve ine koja bi po to poto da objavi svoja pisanija, bez revizije i bez kritike to se radnje ti e kao kod Murkoka, sve kre e odjednom, bez dosadnih opisa predela, haljina, ru kova i sli no Dakle, postavka glavnog problema i motiva se otkriva vrlo brzo, i odmah se raspore uju figure kojima se uru uje zadatak da ga ispune i potraga za nestalom princezom kre e Sve vreme itanja sam se uredno vra ao na nacrtane i prilo ene mape, bez kojih nije bilo mogu e pravilno pratiti doga aje, a koje su vrlo minimalisti ke, ali vrlo informativne, to je za moj ukus idealno Tu su i re enice koje se ponavljaju nekoliko puta, i koje su obele je itavog romana kao na primer da dobije ne to, mora ne to i da da Kao to u Gospodaru prstena Frodo mora da baci prsten u vatre Planine usuda, tako i u Vratima sumraka, Stelo treba da odnese magov medaljon u srce Grotla u koje sve uvire i iz koga sve poti e Drevni mra ni gospodar ini sve da ga u tome spre i No, Stelova vojska je jaka I pomo je stizala odasvuda Kao i u Silmarilionu, i u Vratima sumraka postoji pomen na bitke koje su se odigrale u prethodnim dobima, ali su obra ene i bitke u trenutnom dobu, ali na potpuno originalan na in Prozne delove oboga uju gdekud stihovi, koji su vrlo zna ajni, budu i da obi no kriju neke zagonetke ili odgonetke zna ajne Stelu na njegovom putu Na kraju, posle zavr ne bitke, ostalo je veliko prazno polje, koje samo ukazuje na to da roman, mogu e, nije zavr en, te da e se Mladen, mo da, nekada vratiti da doradi u drugom tomu ono to e uslediti u dobu iza Stelovog Ko zna Nadam se da e to u initi ukoliko bude imao nalet iste inspiracije, a ne zato to to tako treba i trend nala e Knjiga je velika preporuka za ljubitelje fantastike, da pro itaju ne to druga ije, originalno, a to je, opet, inspirisano ne im to je op te poznato i rado itano Vrata Sumraka Je Roman Epske Fantastike O Mladi U Stelu Koji Kre E U Potragu Za Voljenom Devojkom Potpomognut Magom Sianom, Jednim Od Retkih Prijatelja Koji Veruje Da Stvari Nisu Onakve Kakvima Se Ine Stelov Prelazak Preko Nepremostive Prepreke U Podru Ja Koja Nijedan Pripadnik Njegovog Naroda Nije Video Uvod Je U Bitku Za O Uvanje Ravnote E U Svetu Uspostavljene Nakon Sukoba Bogova Dok Se Sprema Sukob Koji E Uzdrmati Same Temelje Sveta, Stelo Dolazi Do Neverovatnih SaznanjaRoman U Obrazac Mitske Potrage Upli E Klasi Ne Elemente Epske Fantastike, Kao To Su Magijske Sposobnosti I Artefakti, Sazrevanje, Metamorfoza, Borba Suprotstavljenih Principa, Uz Poruku Da Granicu Izme U Dobra I Zla Nije Uvek Mogu E Jasno Razlu Iti 4.5 zvezdice.Da budem iskren o ekivanja su mi bila dosta umerena.O ekivao sam solidnu knjigu ali nisam o ekivao da bude ovoliko dobra.Vrata sumraka je knjiga herojske fantastike koji za razliku od ve ine knjiga dome e fantastike nema nikakve veze slovenskom mitologijom Zapravo sama knjiga me najvi e podse a na Earthsea cycle Ursule Le Guin to je jedan od najve ih komplimenata koje mogu da dam.Glavni highlight knjige mi je odli no izgra en sve sa veoma dobro napisanim mitovima i pesmama.Da vi e 4.5 zvezdice.Da budem iskren o ekivanja su mi bila dosta umerena.O ekivao sam solidnu knjigu ali nisam o ekivao da bude ovoliko dobra.Vrata sumraka je knjiga herojske fantastike koji za razliku od ve ine knjiga dome e fantastike nema nikakve veze slovenskom mitologijom Zapravo sama knjiga me najvi e podse a na Earthsea cycle Ursule Le Guin to je jedan od najve ih komplimenata koje mogu da dam.Glavni highlight knjige mi je odli no izgra en sve sa veoma dobro napisanim mitovima i pesmama.Da vi e ne du im.Od mene jedna velika preporuka za sve ljubitelje fantastike Za knjigu sam sasvim slucajno saznala i moram da priznam da mi je dugo stajala na listi za citanje.Generalno imam problem sa mladim domacim autorima i romanima prvencima ali ova knjiga ipak pokazuje da ne treba generalizovati stvari.Na prvi pogled korice mracne kao i sam naziv romana ali ne treba suditi po koricama.Sama radnja romana jeste smestena u mracan svet vremena nakon sukoba bogova ali moj utisak je da knjiga ipak nema taj mracni ton jer ipak imamo ljubav zbog koje se prelazi pola nepo Za knjigu sam sasvim slucajno saznala i moram da priznam da mi je dugo stajala na listi za citanje.Generalno imam problem sa mladim domacim autorima i romanima prvencima ali ova knjiga ipak pokazuje da ne treba generalizovati stvari.Na prvi pogled korice mracne kao i sam naziv romana ali ne treba suditi po koricama.Sama radnja romana jeste smestena u mracan svet vremena nakon sukoba bogova ali moj utisak je da knjiga ipak nema taj mracni ton jer ipak imamo ljubav zbog koje se prelazi pola nepoznatog i negostoljubivog sveta,lepo prijateljstvo u svetu u kom se tome ne nadas.Sam svet romana je jako dobro osmisljen moram da priznam pravo iznenadjenje za mene,uzivala sam u opisima.Jezicki i stilski bas sredjen roman.Moje zamerke idu nerazvijenosti likova prosto nekako se nisam vezala za njih vec za svet i radnju romana cak mi je mracni Prvi najzanimljiviji lik a obicno se ne vezem za negativce.U svakom slucaju roman jeste zaokruzena celina ali bih volela da vidim nastavak jer mislim da na ovako dobro postavljen svet ima jos toga sto bi moglo da se napise.Knjiga vredna citanja i nadam se da autor nece ostati na ovoj knjizi samo.Moja iskrena preporuka svim ljubiteljima epske fantastike Sjajno Ja obi no ne pi em komentare, ali vi e faktora me je sada inspirisalo posle du eg vremena sam itala i dr ala u rukama papirnu knjigu, ne kindle, itala doma eg autora, i potpuno me je oborila nostalgija, a bogat jezik i stil me je za arao ini mi se da nakon puno pro itanih romana epske fantastike sve nekako postaje predvidljivo i ve vi eno, da je te ko stvoriti potpuno novi svet, ali mislim da su Vrata sumraka upravo to Jedan novi i po malo nepredvidljivi svet, o kome elim jo da ujem Ja obi no ne pi em komentare, ali vi e faktora me je sada inspirisalo posle du eg vremena sam itala i dr ala u rukama papirnu knjigu, ne kindle, itala doma eg autora, i potpuno me je oborila nostalgija, a bogat jezik i stil me je za arao ini mi se da nakon puno pro itanih romana epske fantastike sve nekako postaje predvidljivo i ve vi eno, da je te ko stvoriti potpuno novi svet, ali mislim da su Vrata sumraka upravo to Jedan novi i po malo nepredvidljivi svet, o kome elim jo da ujem Zato su tu etiri zvezdice, a ne pet Roman zaista ostavlja puno prostora za jo starih i novih pri a i za nove avanture U ivala sam Hvala Mladene to si ot krinuo vrata od ovog novog sveta Vrata Sumraka je knjiga koju bih obavezno preporu io svim ljubiteljima epske fantastike, u najkra em je opisuju i kao istokrvni primer doti nog anra I to uz sve one najbolje elemente koji pru a.Stil je veoma pitak, toliko da se italac jednostavno i lako probija kroz stranice, opisi upe atljivi, a pri a od starta uvla i u sebe i ne pu ta Na po etku nas pisac uvodi u svoj autenti ni univerzum, svoj izmi ljeni svet, nekom vrstom knjige postanja Ona je to i bukvalno, ali i metafori no, jer n Vrata Sumraka je knjiga koju bih obavezno preporu io svim ljubiteljima epske fantastike, u najkra em je opisuju i kao istokrvni primer doti nog anra I to uz sve one najbolje elemente koji pru a.Stil je veoma pitak, toliko da se italac jednostavno i lako probija kroz stranice, opisi upe atljivi, a pri a od starta uvla i u sebe i ne pu ta Na po etku nas pisac uvodi u svoj autenti ni univerzum, svoj izmi ljeni svet, nekom vrstom knjige postanja Ona je to i bukvalno, ali i metafori no, jer nosi neke elemente biblijske pri e, ovde predo ene u drugom kontekstu Li no sam ljubitelj ovakvih uvoda jer volim da se detaljno upoznam sa novim svetom i njegovim zakonitostima kao i posledicama koje reflektuje na konkretnu pri u.Pored, svakako zanimljive storije, ije finale sam morao da i itam u jednom dahu, to mi se, priznajem dugo nije desilo, obzirom na manjak vremena za itanje, ova me knjiga najvi e kupuje svojim duhom To je, bez onog banalnog pore enja, jedan autenti ni tolkinovski duh Ka em ne u banalnom smislu pre vakavanja poznatih tema i kori enja kli ea, ve u oslobo enosti od moderne i danas tako drage vulgarizacije ovih dela Nema tog tzv hiperrealizma kome je osnova za dobru karakterizaciju guranje likova u blato savremenog moralnog relativizma i nepostojanja granica dobra i zla To ne zna i da su ove dve kategorije striktno i fizi ki podeljene, ve da delo nosi onu arhetipsku matricu iz koje ovaj anr su tinski izvire iz bajke, to glorifikuje visoke ideale, te likove gradi na tome.Knjiga govori o jednom posebnom doga aju i poduhvatu njenog glavnog junaka u osvit novog rata u ve nom sukobu dva suprotstavljena sveta i kao takva ima svoj zavr etak Ipak to ne zna i da ne postoji potencijal da se nastavi i to bi zaista bilo dobro, jer postavljeni svet to zaslu uje.Moje tople preporuke Ka u da je ovo najbolji fantasy napisan u Srbiji.Ne znam je li nemam uvid u scenu no da je dobar dobar je Uz to je, vjerojatno, i jedan od nepoznatijih to naklada od 300 komada i mogu nost nabavke kod izdava a i nakon 2 godine nesretno potvr uje.Najja i dojam koji imam je sna na Tolkienovska atmosfera i kao neki hommage legendi to nikako nije minus, dapa e donijelo je jednu toplu atmosferu klasi nog laganog pripovijedanja koje se samo pri a.Imamo tu veliko zlo koje prijeti, dru inu, put ka Ka u da je ovo najbolji fantasy napisan u Srbiji.Ne znam je li nemam uvid u scenu no da je dobar dobar je Uz to je, vjerojatno, i jedan od nepoznatijih to naklada od 300 komada i mogu nost nabavke kod izdava a i nakon 2 godine nesretno potvr uje.Najja i dojam koji imam je sna na Tolkienovska atmosfera i kao neki hommage legendi to nikako nije minus, dapa e donijelo je jednu toplu atmosferu klasi nog laganog pripovijedanja koje se samo pri a.Imamo tu veliko zlo koje prijeti, dru inu, put ka sredi tu zla, minimum magije i ne, nema Golluma Uvod je epski u stilu I bi svjetlo kako bi dobili neki uvodni opis kasnijeg postava svijeta oliti worldbuildinga kako to volimo danas esto re i , a ostatak ima dosta neke lirske crte jer, kako mi se ini, autora ide poezija pa je i obiljem odgovaraju ih atributa u opisima nekako dodao jedan pjevni, romanti ni tijek radnje ak i u silnim ki urinama pri kraju osje ao sam se kao u zemlji stalnozalaze eg sunca i sjaja zlatnog sata.Ina e ne volim kada mi se usred proze zapjevaju pjesmice i stihovi a ima toga no prednost pisanja na svom jeziku umjesto prijevoda je donijela znatno bolju uskla enost i itljivost istih.Knjiga nije preduga, ima dosta meni barem originalnih ideja i motiva.Nekako sam ostao uskra en za obja njenje otkud tolika mr nja i zlo jedne strane spram druge no nije rijetkost imati apsolutno zlo za protivnika i epskoj fantastici, ve i je problem kako srediti ultra, turbo, mega naprednijeg protivnika, a da to ne bude deus ex machina u zadnje tri stranice.Jo jedna sitnica koju ne volim je gomila imena likova koja zavr avaj na isti slog, isto zamjeran i Tolkienu kada navali s mir ili orn Boromir, Frodomir, Trpimir, Jozomir, Aratorn, Aragorn, Perotorn Uglavnom su to sporednjaci no za mene to bude jedna maglovita skupina ije djelovanje znam i preskakati jer stvarno nemam pojma o kome se uop e radi A nisam od onih koji crtaju mape da se probiju kroz knjigu No ni to nije bilo stra no.Poseban plus autoru jer a nema Perunab nema TesleUobi ajeno za dana nje doba svr etak ba i nije svr etak i pretvara nam ispri ano u jedan dio ve e sage pa u rado pro itati i to je Mladen dalje zamislio kada mu se bude dalo to i zabilje iti kladim se da ima zami ljenu kompletnu pri u.Fantasti ari svakako pro itajte, ako ju negdje iskopate.Vrlo jaka trojka, skroz do etvorke.Obzirom kako e Sanderson uskoro prodati 10 milijuntu knjigu smjestio sam Mladena izme u, mo da malo povu e Knjigu sam dobio na nagradnoj igri na facebooku te je do ao red da ispo tujem autora sa kratkom recenzijom.Moram re i da sam iznena en Ugodno iznena en Nisam stvarno o ekivao da e mi se ovako svidjeti , a kamoli da je pro derem za manje od 3 dana.Pri a sama po sebi nije mra na Jako je lijepa , hajde da ka em , ljubavna pri a u kojoj mladi Stelo tra i svoju ljubav , koja je oteta Prelazi pola svijeta , odlazi u nepoznata , mra na podru ja da je spasi namjerno izostavljam radnju , ov Knjigu sam dobio na nagradnoj igri na facebooku te je do ao red da ispo tujem autora sa kratkom recenzijom.Moram re i da sam iznena en Ugodno iznena en Nisam stvarno o ekivao da e mi se ovako svidjeti , a kamoli da je pro derem za manje od 3 dana.Pri a sama po sebi nije mra na Jako je lijepa , hajde da ka em , ljubavna pri a u kojoj mladi Stelo tra i svoju ljubav , koja je oteta Prelazi pola svijeta , odlazi u nepoznata , mra na podru ja da je spasi namjerno izostavljam radnju , ovo je dovoljno da znate Ostalo pro itajte sami Svijet mi se isto svidio Mra an ali jako dobro postavljen Tako er svijet koji daje ansu za daljne nastavke iskreno se nadam tome to se likova ti e , definitivno mi je Prvi najzanimljivi.I da ka em sitnicu koja meni nije sjela Po etak mi je bio nekako zbrzan Ve nakon 7 8 stranica je avantura po ela Trebalo mi je malo da pohvatam ko je ta i kako.Do mene je , nisam jednostavno navikao na to u dana njem svijetu epske fantastike , u kojem pisci pi u serijale , pa polako uvode itaoce u pri u Ali zato , da autora jo jednom pohvalim Stari zapis je SJAJAN Svaka ast na tome U svakom slu aju , preporuka od mene i nadam se novom djelu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *