[Reading] ➸ Mi, izbrisani Author Slobodan Vladušić – Pimply.info

Mi, izbrisani Na momente konfuzna, ali prepuna zanimljivih misli eli da sazna ko je ko, a opet, u nekim momentima mi je dojadilo zbog te neke doze konfuznosti Ali vredi pro itati, jer se lo iji segmenti oproste kada se pro ita kraj. Zanimljivo, ali dosta konfuzno i nepovezano Dosta toga je ostalo nerazja njeno i nelogi no A s obzirom da pi e da je ova knjiga u la u naju i izbor za Ninovu nagradu, o ekivala sam bolje.Ocena 3 samo zato to je ipak bila zanimljiva i to je, pored svega, dr ala pa nju. Roman koji se brzo i lako ita Autor je ovde izneo sjajnu ideju koja treba da prodrma umove sada njice To je ideja o blaziranosti nad tu im sudbinama, o neva nosti pojedinca i otupelosti ose anja, a to nas sve zajedno vodi u propast Radnja je sme tena u skladu sa idejom u delimi no virtuelnu stvarnost zbog koje realnost gubi svaki smisao i vrednost Ideja i poruka su dobre, potrebne i nailazimo na zanimljive motive Me utim, ta ideja je ispri ana tonom koji je u dosta navrata konfuzan, jez Roman koji se brzo i lako ita Autor je ovde izneo sjajnu ideju koja treba da prodrma umove sada njice To je ideja o blaziranosti nad tu im sudbinama, o neva nosti pojedinca i otupelosti ose anja, a to nas sve zajedno vodi u propast Radnja je sme tena u skladu sa idejom u delimi no virtuelnu stvarnost zbog koje realnost gubi svaki smisao i vrednost Ideja i poruka su dobre, potrebne i nailazimo na zanimljive motive Me utim, ta ideja je ispri ana tonom koji je u dosta navrata konfuzan, jezikom koji ide od iste vulgarnosti do knji evnog izraza, a to upravo optere uje roman Me avina dobrih ideja i u delovima ne tako dobrog stila rezultuje ocenom tri Ovaj roman jeste zanimljiv, ali bi mo da bio bolji da je napisan u formi zbirke pri a, kako bi mno tvo dobrih ideja dobilo svoj pravi i pun izraz Jedna od najlosijih knjiga koje sam procitao Kada pro itam neku odli nu knjigu ili neku katastrofalno lo u knjigu, obi no mi je dovoljno da je opi em u par pasusa Ali, kada je u pitanju neka hvaljena i nagra ivana knjiga kojoj se ne mo e zameriti na pismenosti ili banalnosti ali koja mi se nije dopala ili u kojoj ja nisam uspeo da na em tu veli inu o kojoj kriti ari govore, onda obi no imam potrebu da za em dublje i detaljnije proanaliziram.Radnja se odvija u Subotici, u vreme sada nje ili pre 5 6 godina, oko 2013 e Grad je u tranzicij Kada pro itam neku odli nu knjigu ili neku katastrofalno lo u knjigu, obi no mi je dovoljno da je opi em u par pasusa Ali, kada je u pitanju neka hvaljena i nagra ivana knjiga kojoj se ne mo e zameriti na pismenosti ili banalnosti ali koja mi se nije dopala ili u kojoj ja nisam uspeo da na em tu veli inu o kojoj kriti ari govore, onda obi no imam potrebu da za em dublje i detaljnije proanaliziram.Radnja se odvija u Subotici, u vreme sada nje ili pre 5 6 godina, oko 2013 e Grad je u tranziciji, zapo ete gra evine stoje godinama nezavr ene, prodavnice su zatvorene, korzoi prazni, ljudi se raseljavaju Autor ogromnu ve inu epizodnih enskih likova nema glavnih opisuje kao sponzoru e ili prostitutke vi eg ili ni eg ranga , a i jedne i druge su pro le plasti nih operacija koliko su mogle sebi da priu te Imaju ve ta ke nokte, kosu, itd Te nje i nadanja su im plitki a i ivoti isti takvi Ni mu karci nisu bolji ili su makroi, plejboji, bahati sinovi biznismena, najureni profesori, pokvareni advokati i upravnici bolnica, saradnici u porno industriji Pretpostavljam da autor govori i svet gleda kroz lik nezavr enog studenta knji evnosti, obrazovanog i na itanog, boljeg od svoje okoline ali utopljenog u nju nesre nom sudbinom i koju prihvata bez osu ivanja Ja nisam mnogo bio u toj Subotici pa ne znam da li je stvarno tako, ili je izolovan i opisan samo jedan ba takav segment dru tva.RADNJARadnja je upetljana i nekonzistentna, i nakon pa ljivog itanja nisam uspeo sve da razjasnim, ko, ta, kako, odakle i za to Mislim da je radnja i onako sporedna ovde, i da upetljana pri a i misterija slu e da zadr e itaoca do kraja, dok se autor bavi temama koje ga interesuju Svejedno, proba u da navedem likove i doga aje sa njihovim vezama, uzrocima i posledicama view spoiler Bahati sin biznismenaU Subotici ivi bahati sin lokalnog biznismena i tu pravi nesta luke za koje nikad ne odogovara Verovatno je jedan od onih koji u koli zlostavljaju brata Marka Arnautovi a i uriniraju po njemu, i sigurno je on drogirani mladi koji je izbo no em sada njeg mu a Mitre Ba i , pretukao devojku iji otac je urgirao na sudu da po inilac ne bude ka njen, i silovao i izbacio iz kola Zecovu sestru Zajedni ko za sve ove doga aje je to da je ostao neka njen, da je uvek bilo svedoka i da su svedoci ili ostali nemi ili su stali na njegovu stranu.Svi ti doga aji su se odigrali tokom du eg perioda po de aku je urinirao pre 10 15 godina, momka je izbo no em nakon toga, devojku je silovao i izbacio iz kola pre oko 5 6 godina a poslednje je pretukao devojku koju otac nije podr ao.GhostIstovremeno, u Subotici ivi Ghost pravo ime mu je dato na kraju romana kao Slobodan Vladu i , koji je bio voza audia u kom je sin biznismena silovao devojku i izbacio je iz kola Kako je ovaj bio naoru an i opasan, Ghost nije ni ta u inio da pomogne devojci sa kojom se znao iz vi enja, a ona je verovatno zato i u la u ta kola jer ga je prepoznala.Godinama kasnije, Ghost radi kao ghost writer pi e strancima romane na engleskom po narud bini, koje neko drugi potpisuje , od toga dobro zara uje i novac koristi za udoban ivot i rapidno menjanje i iskori avanje seksualnih partnerki Ghost je tako e jedini prijatelj protagoniste romana MP , ije je ime tek na kraju otkriveno kao Milenko Pavlovi.Ghost ima hobi da kupuje polovne ba ene ili ukradene hard diskove i da kopa po podacima na njima Tako dolazi do hard diska Marka Arnautovi a brata zlostavljanog de aka , i na njemu nalazi korisni ko ime i lozinku za fejsbuk za Milo a Petrovi a Nalog je prazan i jedini post je prihva eni friend request od Angelo Freund a Ghost odlazi na profil tog Frojnda, i tamo nalazi nekoliko kratkih postova, izme u ostalog i tri posta koji opisuju anonimno nesta luke sina biznismena bodenje momka, silovanje jedne i prebijanje druge devojke To Ghost a podse a na davno pro li doga aj kojem je prisustvovao, i kre e da prati tragove kako bi saznao ko je Frojnd nije obja njeno koji mu je motiv, mo da gri a savesti, ali za to onda posle javlja biznismenovom sinu za koga sumnja da je Frojnd Od Arnautovi a saznaje za izbodenog momka, kod njega upoznaje njegovu enu koja tako e ima pristup nalogu Mitra Ba i koji je povezan sa Frojndom Ona identifikuje lokalnog makroa Tom Kruz kao Frojnda, Ghost to javlja biznismenovom sinu, i ovaj alje ljude koji ga tuku i unaka avaju.U svetu romana postoji online virtuelni svet Metropolis, koji je bez sumnje baziran na Second Life u u romanu valuta koja se koristi u Metropolisu su Linden dolari, a firma koja je razvila Second Life je Linden Jedan od miliona redovnih korisnika je i MP Paralelno sa opisanim doga ajima Ghost ov pronalazak Frojndovog FB profila , MP, dok je ulogovan u Metropolis, dobija misteriozni poziv sa nepoznatog broja koji mu govori samo jednu re klizali te , a odmah zatim prilazi mu devojka i ka e da je njen momak u opasnosti i da joj je neki Frojnd unutar Metropolisa rekao da e momak biti ubijen Iz neobja njenog razloga ona tra i pomo ba od MP.Nakon tog sustreta u Metropolisu, Ghost uvla i MP u pri u oko Frojndovog FB profila BluI u realnom svetu MP dobija sms poruke sa nepoznatog broja Ispostavlja se da je to Blu, devojka opisana kao mnogo lep a i po eljnija od drugih u tom okru enju devojaka sa ve ta kim grudima, usnama, nosevima I ona sama je pro la toliko plasti nih operacija da se vi e ne mo e prepoznati sa starih fotografija Zabavlja se sa bogatim momkom koji vozi crni BMW Nagla eno je na nekoliko mesta da njen de ko nije onaj pomenuti sin biznismena enski avatar koji prilazi MP u Metropolisu ka e da nije Blu, a Blu tvrdi da ne zna ko je Frojnd , ali nije mnogo bolji ili druga iji od njega Dakle, ovo je neka nevezana pri a uba ena radi zabune Nju je kontaktirao neko ko se predstavio kao Klaus Braht, MP ov poznanik, koji joj pri a lepe pri e o MP u Ne vidim koja je njena motivacija da alje poruke MP u, ostavlja mu knjigu na groblju, nalazi se sa njim Valjda joj se svideo sa fotografije, po to je na gomili mesta nagla eno da je MP jako jako jako lep oko toga se svi likovi sla u MP od Blu ne saznaje ni ta novo ni zna ajno, a ona saznaje sva ta od njega, ali izgleda da to sve nema nikakvog uticaja na radnju.Angelo Freund Klaus BrahtNakon to je po ao od Blu, MP je trebao da se zajedno sa Ghost om sastane sa Tom Kruz om, jer su znaci ukazivali da je on mo da Tom Kruz, ali kako se kasnije sazna Ghost je to dojavio biznismenovom sinu i njegovi ljudi su prebili Tom Kruza, pa nije do lo do sastanka Nekoliko dana se ne de ava ni ta novo MP u dolazi u posetu de ak iz kom iluka Kasnije kada se ulogovao u Metropolis, zove ga neko sa nepoznatog broja, i predstavlja se kao An elo Frojnd, Klaus Braht, 0602131998, porodi ni duh u potrazi za izabranikom, svedok Frojnd mu ni ta naro ito novo ne govori, njegovi monolozi vi e slu e kao uvijeni medijum da autor iznese svoje poglede na geopolitiku a ja sam pacov ako mu ne verujem.Frojnd je u razgovoru sa MP izneo neka saznanja za koja nije obja njeno kako je do ao do njih, na primer detalje razgovora i posete de aka iz kom iluka Do tog trenutka je MP u nekoliko navrata sumnjao na Ghost a da on mo da nije Frojnd ili Braht, po to je samo on znao neke intimne detalje, ali o ovoj poseti nije znao Ghost.Ina e, Klaus Braht je ime nema kog vojnika sahranjenog na suboti kom groblju, a Angelo Freund je ime sa groba na novom jevrejskom groblju u Pragu, jedinog skromnog groba bez epitafa Klaus Braht se pominje u blogu koji je MP pro itao a koji se mo e na i na internetu Bojan Tomi Drugi ivot Klausa Brahta a Frojndov grob je zapao za oko MP u kada je prolazio tim grobljem Zajedni ko za obojicu je da su zaboravljeni usamljenici na svojim grobljima.ProfesorPosle razgovora sa Frojndom, MP prati poslednji trag, skenirani fiskalni ra un koji ga odvodi u Maksi, a tamo prate i intuiciju u ormari u nalazi drugi ra un koji ga vodi u lokal Majo Tamo prisustvuje sceni gde momak koji je izbegao iz Krajine lamentira nad spaljenim crkvama na Kosovu, dok mu se cela kafana smeje MP u prilazi najureni profesor Filozofskog fakulteta i odvodi ga svojoj ku i, jer ka e da ima tamo paket za njega.U profesorovoj ku i je gomila knjiga, ra unara, hard diskova Iz razgovora se ne saznaje ni ta novo, osim da su profesor, MP i autor jako pametni i na itani, i blago provejavaju teorije zavere a ja sam pacov ako sumnjam u njih.Profesor mu daje fasciklu, ne zna da ka e opi e precizno od koga je i negira da je on Frojnd.KrajMP sti e ku i, otvara fasciklu i u njoj nalazi detalje sudbina nesre nika iz njegovog grada kao i detalje sudbina nesre nika stradalih na Kosovu to su imena prijatelja na Frojndovom FB zidu U tom trenutku se ne to u njemu de ava i prelama Prvo odlazi kod advokata Zeca, starijeg brata silovane devojke, koji je to u saradnji sa biznismenom prikrio a sestru poslao u Beograd MP dobija natprirodne mo i, uvid u sudbine i budu nosti ljudi i ita ih sa njihovih lica Suo ava se sa Zecom, daje mu do znanja da zna , i govori mu da mu se sestra ubila to ovaj nije znao I to je to Ovaj deo kao da je vi e imao ulogu ekspozicije za itaoca, nego to bi imao smisla za likove, po to nije proizveo nikakve posledice ni za koga.Zatim MP odlazi kod Ghost a i suo ava se sa njim Isteruje istinu na istinu da je Ghost bio voza u kolima u kojima je silovana devojka i daje mu novac i narud binu posla, da napi e knjigu o sudbinama ije je detalje dobio u fascikli, ali mora sebe da potpi e kao autora Ghost odbija, MP odlazi.Kona no, MP odlazi u elitni lokal, tamo jo malo ita sudbine i budu nosti sa lica ljudi, i onda ispred lokala palicom demolira audi i glavu biznismenovog sina iji pi tolj nije opalio.U epilogu su opisani detalji hap enja i sahrane, i saznaje se da je Ghost Slobodan Vladu i , koji kreira FB profil na svoje ime i povezuje ga sa Frojndovim FB profilom ije pristupne podatke je dobio u fascikli od MP hide spoiler TEME1 Internet je u asan, i na njemu otu ene i bezli ne mase postaju jo otu enije i bezli nije.2 Svetom vladaju neke ne iste sile, nedefinisane interesne grupacije sa nedefinisanim ciljevima, ali su izme u ostalog i protiv Srba i Srbije Onaj koji u to sumnja je pacov.3 Pacovi su svi ni i oblici ljudi koji ne dopu taju boljima me u sobom da izrone Pacovi su uni tili Jovanku Orleanku, ordana Bruna, profesora sa Filozofskog fakulteta Ghost je u jednom trenutku opisan kao samouvereni pacov koji ne bi oklevao da napusti trudnu enku MP na svom zidu ima zaka en ovaj citat Badjua The rat is the person who needs to rush in to the duration on offer, not being in any state to construct a different one The point we need to find must be one able to annex a different duration Being neither a rat nor a depressive means constructing a different time from that which the state, or the state of things, assigns us An impossible time, therefore, but a time that is ours Na par mesta se pominje eksperiment na enkama pacova koje uprkos stra nom bolu idu preko provodnika kroz koji je pu tena struja, samo da bi nahranile mladunce koji kada odrastu to zaborave Mo da bi se moglo re i da je za autora, na nekom nivou, ta po rtvovana majka Srbija a nezahvalni mladunci su njeni gra ani koji su zaboravili Krajinu, Kosovo, svoj maternji jezik4 Neosve ene nepravde nepravde u Subotici i nepravde na Kosovu, svedoci koji ne reaguju Subotica dobija svog An ela Frojnda osvetnika, a autor se na kraju identifikuje sa Ghost om, svedokom zlo ina proterivanje i ubijanje Srba na Kosovu, spaljivanja crkvi kojima se nije usprotivio.5 Mizoginija enski likovi u romanu su generalno prikazani vrlo negativno, autor je svesan toga, i na mestu jednog takvog ru nog ispada, kroz Ghost ova usta ka e kako Ghost u svom romanu ne bi smeo tako ne to da napi e, jer bi ina e odmah reagovale za titnice prava ena Me utim, autor je iznad toga i nije sputan tim pravilima bezvrednih romana Nisam siguran za to je i Banovi Strahinja tj analiza pesme uba en u roman Mo da da se dodatno razrade moralne slabosti ena, kako An e, tako i devoj ica koje su dobile kolski zadatak da se stave na njeno mesto.6 Nejasno definisane teorije zavere i antipatija prema zapadu pretpostavljam i tako e nejasno definisanim centrima mo i Govore i o Metropolisu, na jednom mestu otprilike ka e da na svetu ima 7 milijardi ljudi a takozvani resursi ne znam za to takozvani su pri kraju i racionalno je da se broj ljudi smanji na milijardu, to zna i da je 6 milijardi vi ak Oni koji misle da je to besmisleno i teorija zavere su pacovi, po to, jel tako, o igledno je da se broj ljudi smanjuje Mi, izbrisani se odnosi na brisanje siroma nih iz virtuelnog sveta Metropolisa kako bi se napravio novi, elitni virtuelni svet za privilegovane Nije ba najbolje obja njena motivacija i mehanizmi za stvaranje tog novog sveta elita je mogla sebi da napravi novi svet za privilegovane i bez uni tavanja Metropolisa.7 Pucajte u njih kao u pse , to ka e Karel Kosik negde u Mostovima preko evropske reke , ali ja to nisam uspeo da na em na Internetu Tako e, to je bio komentar magazina the Sun tokom bombardovanja SRJ, i odnosio se na Srbe pucajte na Srbe kao na pse.NEDORE ENE ILI NEJASNE STVARI1 Za to se za srpski na jednom mestu ka e da je polumrtvi jezik Po kojoj to definiciji 2 Za to penzionisani pandur pu ta preglasni pop Nagla eno i ponovljeno puno puta, ali nikad obja njeno.3 Halloween i bundeve, da li imaju neku ulogu simboliku Na mnogo mesta se pominju u tekstu, i, bar za mene, simbolizuju vezu izme u sveta ivih i mrtvih Ne vidim kako se to uklapa u knjigu 4 Simbolika imena Ghost, An elo, Freund, Teodora itaju i sam mislio da je simbolika imena bitna duh, an eo osvetnih, prijatelj, bo iji dar, ali ne vidim da je to iskori eno.5 An elo Frojnd U Subotici haos pravi obesni sin biznismena, i onda neki Frojnd, koji je a stanovnik Subotice, b stanovnik Metropolisa uprkos tome to u Metropolisu nema prave ve ta ke inteligencije , c paranormalno bi e an eo ili demon , dakle Frojnd eli ne to da u ini I ta radi Pravi fejsbuk stranu, kontaktire devojku biznismenovg sina da bi ona kontaktirala MP, deli okoli fascikle, da bi na kraju MP palicom ubio biznismenovog sina STILRoman je lako itljiv, re enice su jasne i slike esto interesantne i originalne Tekst je pretrpan triviama i referencama na masovnu kulturu popularne serije, pop pesme, itd Posebno zna ajno figuriraju tekstovi tih pop pesama koja autor u mnogo navrata uklju uje u tekst, kako bi naglasio njihovu prisutnost u pozadini Meni su te pesme i serije nepoznate, pa ne znam da li im je uloga dublja od nagla avanja trivijalnosti.Pored referenci na masovnu, knjiga obiluje i referencama na visoku kulturu Autor kao da je imao spisak za pazar dela koje mora nekako da pomene i nakalemi u svoj roman, i gotovo u svim slu ajevima to radi na nesuptilan i rogobatan na in Te veze naj e e ne daju nikakav doprinos radnji ili poruci dela, osim to konstantno podse aju itaoca kako je autor jako pametan i na itan.Autor uvodi lik Ghost a kao ghost writer a, koji eto pi e nekvalitetnu literaturu po narud bini i specifikaciji, a ta specifikacija sadr i uputstvo da se nepotrebno ne usporava radnja , ne koriste komplikovane metafore, alegorije, itd Autor nas obi no podseti na ovo nekoliko puta kada i sam iz nejasnih razloga odluta i natrpa kojekakve reference koje se u radnju ne uklapaju Ba zgodno Na autor nije writer for hire , i italac ako to ne vidi, nije ni ta bolji od onih bezvrednih italaca koji itaju bezvrednu literaturu.Knjiga je u startu zami ljena kao kombinacija tampanog i online sadr aja, pa se na mnogim mestima uglavnom na po etku knjige u fusnotama nalaze veze ka tim odrednicam koje bi trebalo da se prona u na autorovom sajtu Me utim, on ih je u me uvremenu skinuo sa svog sajta Pored tih odrednica, u fusnotama se nalaze autorovi fazoni i fore, poku aji humoristi ne obrade brendova, pojmova ili likova koje pominje u tekstu Tematski i po tonu se ne uklapaju sa tekstom, ne daju ni ta novo niti novi uvid, ve su samo ventil kroz koji autor prosipa svoje stavove i vrednosti.Nisam uvre en ili zgro en upotrebom vulgarnog jezika i psovki, niti eksplicitnim scenama seksa i pornografije Ali ne vidim koja im je svrha Samo da bi bile kontroverzne Sajber roman I to prvi srpski Mislim da sam bio rtva la nog reklamiranja Ili sam mo da sam kriv to su mi o ekivanja izneverena Mislio sam da u nai i na svet poput onih koje opisuje William Gibson, podmla en tridesetak godina i lokalno povezan sa Srbijom Svet Metropolisa opisan u knjizi je jadan i razo aravaju i Sputaniji, ograni eniji i manje ma tovit od pomenutih cyber punk svetova starih par decenija Korisnici uop te nisu istinski uronjeni u taj svet niti je to prava virtuelna realnost oni sede za ra unarom, etaju okolo svoje avatare i kroz vrlo ograni en interfejs interreaguju sa drugim korisnicima.Bilo bi mi interesantnije da je svet Metropolisa mo niji, da je granica izme u njega i stvarnog sveta tanja i maglovitija, ili bar da je pripoveda totalno nepouzdan, da ima groznicu i da mu se privi aju an eli i veliki inkvizitori Ali tako ne to u romanu nije nagove teno Eventualno jedini takav SF momenat je pred sam kraj, u sceni koja me je podsetila na Nebo nad Berlinom, gde MP nakon to je odlu io da postane an eo osvetnik, pogledom ita ljude, njihove sudbine i njihov budu i kraj Poku ao sam druga ije da sagledavam i razumem likove, da probam da ih objasnim kao imaginarne, podeljene, paranormalne, ali ni ta od toga nema solidno opravdanje u romanu Na kraju romana kao da postoji neka naznaka da je Frojnd za kog sam tokom itanja mislio da je dvojna li nost Ghost a ili alter ego MP a zapravo bi e iz Metropolisa, ili mo da iz nekog vi eg, paranormalnog sveta, ali za to naga anje ne postoji vr a podloga u romanu.Sve u svemu, ovo ni izbliza nije najgori roman koji sam pro itao, brzo i lako se ita, nije dosadan i na kraju, iako nemam ose aj da sam ne to dobio, ne mogu ni da se alim da sam ulo io vi e od par dana itanja, a i fino sam se zabavio ovom analizom Pomislio Sam U Metropolisu Je Sve Ono Emu Su Ljudi Nekada Te Ili Do Ivelo Potpuno Ostvarenje Lepota Se Vi E Ne Razlikuje, Ode A I Obu A Se Vi E Ne Razlikuju, Iskustva Se Vi E Ne Razlikuju Ovo Je Ravna Linija I Ovo Je Smrt Jer Ivi Su Oni Koji Razlikuju, Oni Koji Umeju Da Razlikuju, Oni Koji Imaju Hrabrosti Da RazlikujuUklju Ite Se U Potragu Za Ovekom I Devojkom Koja E Vas Voditi Od Virtuelnog Sveta Metropolisa, Preko Fejsbuk Stranica, Do Mra Nih Ulica I Stanova Jednog Propalog GradaSede I Za Ankom Restorana Delfin, U Virtuelnom Svetu Programa Metropolis, M P Upoznaje Devojku Pod Imenom Keti Peri Zabrinuta, Ona Mu Spominje Izvesnog An Ela Frojnda Koji Joj Je Pri Ao Na Nekoj Urci Sa Re Ima Da E Joj Ubiti De Ka Iste Ve Eri, U Realnom Svetu, M P Slu Ajno Nailazi Na Misterioznu Fejsbuk Stranicu Sa Pri Om O Devojci Koja Je Naga Izba Ena Na Sneg Iz Audija U Pokretu Iako Nije Siguran Da Je Pri A Istinita I Da Devojka Zaista Postoji, M P Odlu Uje Da Je Potra I, Vo En Nejasnim Razlozima Koje Ni Sam Sebi Ne Mo E Da Objasni Ali, Da Bi Na Ao Nju, Mora Prvo Da Prona E Jedinog Svedoka Doga Aja, Koji Je Pri U I Postavio Na Fejsbuk Osobu Sa Sajber Nadimkom An Elo Frojnd Mi, Izbrisani Donosi Jedinstvenu Atmosferu Sajber Mistike I Ameri Kog Film Noira, Iza Koje Se Naslu Uju Obrisi Postoktobarske Srbije I Epohe U Kojoj Ljude Vi E Ne E Ubijati, Ve BrisatiMi, Izbrisani Se Mo E Itati I Kao Obi An Roman, Jer Je Pri A U Njemu Ispri Ana Od Po Etka Do Kraja Za Itaoce I Itateljke Koji Su Pak Skloni Sajber Mistici Pripremljeno Je Iznena Enje Bonus Dodaci Romana Koji Se Mogu Skinuti Sa Sajta Autora Vi E Informacija Potra Ite Na Slobodanvladusic


About the Author: Slobodan Vladušić

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Mi, izbrisani book, this is one of the most wanted Slobodan Vladušić author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *